Je li moguće uspostaviti red u katastru i zemljišnim knjigama do 2030.?

Sredinom 2021. godine usvojen je višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. Cilj ovog projekta, vrijednog preko 400 milijuna eura, jest urediti katastar i zemljišne knjige. Do 2030. godine planira se riješiti zemljišne knjige i katastar kroz ovaj višegodišnji program, kojim se određuju područja za provedbu katastarske izmjere, poslovi i zadaci vezani uz katastar nekretnina te obnova i osnivanje zemljišnih knjiga. Program također definira način i rokove izvršenja, nositelje i sudionike provedbe, načine financiranja te druga pitanja važna za realizaciju programa.

Osnovni cilj programa je uspostava katastarskog operata katastra nekretnina i obnova ili osnivanje zemljišnih knjiga temeljenih na provedenim katastarskim izmjerama za nekretnine u građevinskim područjima Republike Hrvatske. Nositelj programa je Državna geodetska uprava. Glavna aktivnost Programa uključuje obnovu katastra i zemljišnih knjiga za 600.000 hektara zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima, okolnim područjima te drugim značajnim područjima u Hrvatskoj koja su važna za razvoj gradova, općina, županija i države. Prema Programu, država može očekivati povrat uloženih sredstava kroz niz pozitivnih učinaka, uključujući:

– jačanje konkurentnosti gospodarstva,
– unapređenje poslovnog okruženja,
– rast investicija,
– poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom,
– unapređenje javne uprave,
– poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Razlozi za provedbu programa

Republika Hrvatska se od stjecanja nezavisnosti suočava s izazovom ažuriranja i usklađivanja podataka u katastru i zemljišnim knjigama. Za mnoge nekretnine postojeće informacije u katastru i zemljišnim knjigama se razlikuju i često ne odgovaraju stvarnom stanju. Glavni razlog za to je povijesno nasljeđe iz vremena socijalizma kada su se promjene na nekretninama evidentirale samo u katastru zbog njegovog poreznog karaktera ili se uopće nisu evidentirale, kao i zbog nemara vlasnika nekretnina u vezi prijavljivanja promjena i evidentiranja tih promjena u katastru i zemljišnoj knjizi.

Država tada nije vodila brigu o stanju registara i točnosti upisa u službenim evidencijama, iako je, kao i sada, bila nadležna za uspostavu i vođenje službenih evidencija o nekretninama. Ovakvo stanje registara ometa ili usporava pravni promet nekretninama i druge transakcije, uzrokujući dodatne troškove svim sudionicima na tržištu nekretnina, te predstavlja prepreku pravnoj sigurnosti u prometu nekretninama i gospodarskom razvoju u cjelini. Nedostatak ažurnih evidencija o nekretninama također stvara probleme za planiranje prostornog razvoja, infrastrukturnih projekata, poljoprivrede, zaštite okoliša, provedbe strateških investicija, projekata financiranih iz fondova Europske unije, dodjele koncesija i drugih važnih projekata.

Tržište nekretnina bi moglo djelovati na zadovoljavajući način kroz pojedinačne uknjižbe, ali usklađivanje registara s terenskom situacijom bi na taj način trajalo desetljećima. Dugotrajni i skupi pojedinačni postupci posebno otežavaju provođenje velikih kapitalnih i infrastrukturnih projekata koji zahtijevaju ulaganja domaćih i stranih investitora, jer ti projekti često uključuju velike površine zemljišta i mnogo nekretnina različitih vlasnika. U uvjetima neusklađenih podataka između katastra, zemljišne knjige i stvarnog stanja na terenu, realizacija tih projekata je ponekad nemoguća, ili značajno sporija i skuplja. Država je odgovorna za stanje registara i procese ažuriranja podataka o nekretninama kako u pojedinačnim tako i u sustavnim postupcima.

Građani, pravne osobe, investitori i vlasnici nekretnina, kao i javna tijela koja koriste podatke o nekretninama, očekuju od službene evidencije jamstvo za upise, pravnu sigurnost upisa, brzu uslugu i potpunu pokrivenost ažurnim podacima. Državna geodetska uprava je kroz godišnje programe državne izmjere i katastra nekretnina provela aktivnosti na sustavnoj obnovi evidencija obuhvativši više od 450.000 hektara. U posljednje četiri godine zaprimila je iskaze interesa od 350 jedinica lokalne samouprave za nove katastarske izmjere, jer je sređeno katastarsko i zemljišnoknjižno stanje preduvjet za pokretanje razvojnih projekata. Ovaj interes premašuje zacrtane planove i proračune, što zahtijeva pojačan angažman države kroz osiguravanje financijskih sredstava.

Kako funkcionira program

Glavni cilj Programa je uspostava katastarskog operata i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga na temelju provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima Hrvatske. Izvršenje Programa realizirat će se kroz četiri potprograma, koji čine cjelovite organizacijske i financijske jedinice:

Potprogram A) – Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Hrvatskoj
Potprogram B) – Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga
Potprogram C) – Usklađivanje područja i granica katastarskih općina
Potprogram D) – Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava za upravljanje prostorom Hrvatske

Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja: Informiranje javnosti o aktivnostima Programa, edukacija geodetskih ureda i pravnih osoba koje sudjeluju u Programu, priprema projektne dokumentacije za nabavu katastarskih izmjera i tehnički nadzor. Ugovaranje i provođenje katastarskih izmjera, tehnički nadzor te postupci obnove katastra i zemljišnih knjiga za 600.000 ha zemljišta u građevinskim i okolnim područjima važnim za razvoj lokalne i regionalne samouprave te države.

Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga: Dovršetak obnove katastra i zemljišnih knjiga za 95 katastarskih općina gdje su postupci već započeti. Pokretanje i dovršavanje obnove za 82 katastarske općine s ovjerenim elaboratom katastarske izmjere. Dovršavanje katastarskih izmjera i obnova katastra i zemljišnih knjiga za 13 katastarskih općina gdje su izmjere u tijeku.

Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina: Definiranje područja, geodetsko-katastarske usluge i promjene za usklađivanje područja i granica katastarskih općina u katastru i zemljišnoj knjizi.

Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava za upravljanje prostorom: Održavanje i nadogradnja integriranih informacijskih sustava za podršku prikupljanju, vođenju, održavanju i dijeljenju prostornih podataka i informacija.

Izvori financiranja

Sredstva za provedbu Programa mogu se osigurati iz operativnih programa financiranih sredstvima Europske unije, ne prejudicirajući konačni sadržaj i prioritete koji će biti odobreni za financiranje iz EU fondova, te iz državnog proračuna i drugih izvora.

Ukupna sredstva potrebna za provedbu Programa u razdoblju 2021. – 2030. iznose 401 milijun eura. Iz državnog proračuna na pozicijama Državne geodetske uprave, za razdoblje 2021. – 2023., osigurat će se 20,7 milijuna eura u skladu s propisima o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske.Dodatno, očekuje se osiguranje 381 milijun eura iz drugih izvora financiranja za razdoblje 2021. – 2030.

Provedbom ovih aktivnosti osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim i okolnim područjima u Hrvatskoj, koja su ključna za razvoj gradova, općina, županija i države, gdje se odvija više od 80 posto gospodarskih aktivnosti. To je neophodno za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje, gradnju, zaštitu prirode i okoliša te održivi razvoj. Distribucija podataka o nekretninama putem mrežnih servisa omogućit će građanima, javnom i privatnom sektoru dostupnost podataka u realnom vremenu, što će doprinijeti razvoju poduzetništva i javne uprave koja će koristiti digitalno dostupne podatke o nekretninama. Program se već provodi u nekoliko gradova i općina u Hrvatskoj. Grad Karlovac i Karlovačka županija su među prvim područjima gdje je započela katastarska izmjera.

Možda Vas zanima…

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti...
Mini montažne kuće su idealan izbor za one koji traže praktičnost, čak i kada je u pitanju manji...
U našem ugovoru o najmu za novi stan stoji da smo obavezni nabaviti i održavati osiguranje za...
Priprema doma za ljeto zahtijeva više od stavljanja mrežica na prozore i čišćenja vrtnog namještaja...
Terasa predstavlja ključni dio kuće za druženje i uživanje u slobodnom vremenu, funkcionirajući kao...

Upišite se u adresar građevinskih tvrtki

Istražite portal

Često se može čuti o pojmovima “posjedovni list” i “vlasnički list” koji izgledaju slično, ali...
Od osamostaljenja, Hrvatska je intenzivno radila na razvoju svoje cestovne infrastrukture, čime je promet postao...
Kupaonica treba biti funkcionalna i estetski privlačna, što može biti izazov s obzirom na sve sanitarne uređaje i...
Zanimljivo je da danas više od polovice globalne populacije čini svoj dom u urbanim područjima. Promjene u načinu...
Most preko rijeke Cetine prostire se na dužini od 224,45 metara, s tim što je otprilike 150 metara mosta vidljivo jer se...
Više od četiri godine nakon potresa u Zagrebu, Arheološki muzej je u potpunosti otvoren, nakon što su završeni stalni...
Grad Pula organizirao je javni arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Dječjeg vrtića Valmade u...
U srcu turističkog raja, žnjanski plato doživljava transformaciju koja će znatno doprinijeti turističkoj ponudi i...
Scroll to Top